Privacy statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle merken en titels van DEI Publishing BV.

Wij (de DEI Publishing BV) respecteren de privacy van alle personen die persoonlijke gegevens aan ons verstrekken of hebben verstrekt. Conform artikel 13 van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij privacyverklaringen opgesteld. Deze verklaringen bevat de rechten en de plichten van de onderneming ten aanzien van externe personen wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van DEI Publishing of een product van DEI Publishing koopt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en DEI Publishing houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan.

Het gebruik van deze internetpagina’s van DEI Publishing is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten via deze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.
De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die op mijn “onderneming” (online aanbieding) van toepassing zijn.

Het online-aanbod heeft talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via internet kan echter altijd veiligheidsleemten vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om die reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens via alternatieve wegen aan DEI Publishing te verstrekken.

Cookies

De internetpagina’s van het online-aanbod maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Talrijke internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina’s en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan het Online Aanbod de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op mijn website geoptimaliseerd worden ten behoeve van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, maken cookies het mogelijk de gebruikers van deze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van de website voor de gebruikers te vergemakkelijken. De gebruiker van een internetsite die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij de internetsite bezoekt opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de internetsite en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van mijn website volledig bruikbaar zijn.

Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van het Online Aanbod verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie, trekt het Online Aanbod geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) de permanente operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, alsook (4) de wetshandhavingsautoriteiten de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Onlineangebot anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds voor statistische doeleinden en anderzijds om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, en uiteindelijk om een optimaal niveau van bescherming van de door ons verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

Rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft het Europees Orgaan voor Richtlijnen en Verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:
o de doeleinden van de verwerking
o de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
o indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
o het bestaan van een recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
o het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
o indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie
Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens (ook door middel van een aanvullende verklaring), rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.
Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.
d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
o de persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
o De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, DS-GVO.
o de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
o Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de wetgeving van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
o De persoonsgegevens zijn verwerkt in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden verleend overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de Wet gegevensbescherming.

Wijzigingen

DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassing.

Vragen of klachten

Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met de medewerkers van DEI Publishing via info@dei-publishing.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.